• زیمامال بهترین فرصت سرمایه گذاری

  • زیمامال سرمایه ماندگار

چرا زیما مال

سرمایه گذاری مطمئن در قلب تهران - فلکه اول صادقیه

واحد تجاری
طبقه پارکینگ
لاین آسانسور

زیما الماسی در غرب تهران

آخرین تصاویر پروژه

زیمامال سرمایه ماندگار
تماس بگیرید